Waarnemingen elders in het Deltagebied

Tenminste 3 IJsduikers verbleven deze periode voor de Brouwersdam. Een adulte en een juveniele vogels waren aldaar aanwezig tot en met 10/01 (o.a. BvdB, MvD, JSvD). De juveniele vogel – die na 10/01 vrijwel dagelijks werd gemeld – kreeg op 20/01 gezelschap van een tweede juveniel (PAW e.a.). Er was een melding van een vierde exemplaar in de buitenhaven van Stellendam op 18/01 (HK). Een Parelduiker zwom op 22/01 voor de Brouwersdam (JG), alwaar op 10/01 14 Roodhalsfuten werden geteld (IG, CB).

De hele periode verbleven 2 Kuifaalscholvers op Neeltje Jans; op 17/01 werden hier 3 stuks gezien (div.). Op 10/01 werd er ook één waargenomen langs de Brouwersdam (MvD, BvdB, JSvD). Een Roerdomp ‘hoempte’ op 20/01 in het Rammegors (via PAW). 2 Grote Zilverreigers stonden 17/01 op de Hellegatsplaten (LeonB).

Waarnemingen

Het gezelschap Wilde Zwanen bij Zonnemaire groeit gestaag; op 18/01 verbleven hier 46 exemplaren (NS e.a.). 8 exemplaren van deze soort zaten 18/01 langs de Philipsdam (GV). Ten ZW van Zonnemaire waren op 22/01 tenminste 10 Taigarietganzen te vinden (JG). De groep Dwergganzen in het Oude Land van Strijen bestond deze periode uit minstens 32 exemplaren (21/01 GO); nog 2 exemplaren lieten zich de hele periode vinden bij Stad aan ’t Haringvliet (div) en op 21/01 (IM) en 23/01 (MH) scharrelde een adult, ongeringd exemplaar in de Yerseke Moer, nabij de postbrug. Roodhalsganzen werden op vijf verschillende locaties gevonden: in de Yerseke Moer van 16-18/01 (NdS e.a.), in de Koudekerkse Inlaag, Schouwen, op 17/01 (AvG), op de Slikken van Flakkee op 18/01 (ad NS e.a.), in het Oude Land van Strijen op 18/01 (DvH) en in het Stinkgat, Tholen, op 20/01 (via PAW).

Een Witbuikrotgans is nog steeds te vinden langs de Delingsdijk, Prunjepolder (div.); op 18/01 werden 2 vogels (ad en 2e-kj) gezien bij de Koudekerkse Inlaag op Schouwen (KV e.a.). 2 Zwarte Rotganzen – een adult met een juveniel – lieten zich vanaf 17/01 leuk bekijken in de Yerseke Moer (NdS e.a.). Een vrij zekere Hutchins’ Canadse Gans verbleef deze periode bij Stad aan ’t Haringvliet (div.). Adulte ROSS’ GANZEN werden voorts gezien bij Scheelhoek op 18/01 (NS e.a.) en in het Stinkgat, Tholen, op van 18/01 (GV) t/m 21/01.

De befaamde Brouwersdam liet zich ook weer van zich horen deze periode: een eerste winter mannetje BRILZEE-EEND werd op 18/01 op enige afstand ontdekt in een grote groep Zwarte en Grote Zee-eenden (RvO, CG). Tot en met (i.i.g.) 23/01 bleef de soort aldaar zichtbaar net ten NW of ter hoogte van het Spui. Naast de zeldzame eend waren op 20/01 aldaar ook minstens 84 Grote Zee-eenden aanwezig (PAW e.a.). Intrigerend was de aanwezigheid op 21/01 van een zee-eend met een opvallende oranjegele snavelvlek (o.a. TLe); de vogel zwom, net als de andere zee-eenden, ver op zee, zodat de determinatie van een Amerikaanse Zee-eend helaas niet sluitend gemaakt kon worden. Tenminste 45 en 25 IJseenden werden op resp. 18/01 (NS e.a.) en 20/01 (PAW e.a.) geteld voor de Brouwersdam; 2 exx. zwommen 11/01 bij de Maasmond (DS). Een exotisch mannetje Kuifzaagbek bevond zich op 18/01 in de omgeving van het Rammegors (GV).

Op 20/01 liet een onvolwassen mannetje Havik zich zien bij het Bokkegat, Noord-Beveland (RS); 21/01 werd een exemplaar waargenomen langs de Philipsdam (JL). De Slikken van Flakkee herbergden de hele periode 1 à 2 Ruigpootbuizerds, met een maximum van 3 adulte vogels op 20/01 (PAW e.a.). De juveniele Zeearend laat zich nog steeds bewonderen op de Slikken van de Heen (21/01 GO); tijdens een telling in Saeftinghe op 10/01 bleek ook aldaar nog een exemplaar aanwezig (via www.steltkluut.nl). Nog een exemplaar, ditmaal een volwassen vogel, koerste op 21/01 richting ZO over het Oude Land van Strijen (AdG, AZ). Een jonge Slechtvalk van kenmerken van de noordelijke ondersoort Toendraslechtvalk (F.n.calidus) verblijft al geruime tijd bij Kwistenburg, Veerse Meer, Zuid-Beveland (div.).

De eerste winter GROTE GRIJZE SNIP was tot en met (i.i.g.) 23/01 nog steeds te vinden bij de Schelphoek in het Veerse Meer; de vogel laat zich vaak aardig bekijken bij restaurant ‘de Meerkoet’, maar blijkt soms ook op het slik ten westen van deze locatie te foerageren. Ook de RINGSNAVELMEEUW van Goes is nog niet vertrokken; op 16/01 werd de soort gemeld bij de traditionele locatie bij de trekkerhandel. De hele periode overwinterden Grote Sterns langs de Brouwersdam, met een maximum van 4 ex. op 21/01 aan de zuidkant van de binnenzijde (JL). Alken dreven langs de Brouwersdam (2), bij Neeltje Jans op 10/01 (NdS) en 17/01 (div.) en bij Burghsluis op 18/01 (NS e.a.). Een Velduil werd 11/01 waargenomen in de buitenhaven van Stellendam (DS).

20 en 15 Strandleeuweriken werden op resp. 10/01 en 18/01 gezien bij de Kwade Hoek (IG / NS e.a.). Vermeldenswaard is de concentratie van minstens 41 getelde Waterpiepers in het Rammegors op 20/01 (via PAW). Er was een melding van een Notenkraker op 11/01; de vogel werd gezien langs de Zuiddijk bij camping De Quack (DS). Een Bonte Kraai vertoeft nog steeds op de Kwade Hoek (10/01 IG); op 17/01 (LeonB) en 21/01 (JL) werd er één gezien bij de Brouwersdam. Sneeuwgorzen scharrelden 10/01 op de Oesterdam (2 NdS), 17/01 op de meest zuidelijke pier aan de binnenzijde van Neeltje Jans (4 CB, PB, JvdB), (o.a.) 18/01 bij de Kwade Hoek (13 NS e.a.) en 21/01 op de Brouwersdam (2 AdG, AZ).

Post Tagged with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *