Waarnemingen op Walcheren (e.o.) van 10 t/m 23 Januari 2016

Walcheren
(voor totale telresultaten van Westkapelle , zie de Westkapelle-pagina
)
(voor totale telresultaten van Breskens , zie de Breskens-pagina)

In de Westkreek van Westkapelle zwom op 23/01 een Kuifduiker (TL). Een Parelduiker en een Roodhalsfuut snelden 17/01 langs de Westkapelle (CB, PB, JvdB, GD). Een Noordse Stormvogel passeerde deze locatie op zowel 15/01 (PAW) als 17/01 (TL) en Jan-van-Genten trokken hier langs op 16/01 (3 PAW) en 17/01 (10 TL e.a.). Op een paalhoofd bij Groot-Valkenisse zat op 15/01 een Kuifaalscholver (JG). Minstens 8 Kleine Zilverreigers bevolkten op 17/01 het Oude Veerseweggebied, omgeving Schellach (ook 5 ex. op 20/01, JW) en langs de Van ’t Hoffweg (CB); verder werden vogels waargenomen in de Kleverskerkseweg Weihoek op 16/01 (JW) en in de Rammekenshoek op 18/01 JW).

Groepen Kleine Zwanen pleisterden op (o.a.) 13/01 (61 JW) en 22/01 (62 CB) langs de Perduinsweg, op 13/01 langs de Breeweg (21 JW) en op 17/01 langs de Zandvoortweg (6 TL). Pleisterende Kleine Rietganzen werden de hele periode gezien langs de Van ’t Hoffweg (max. 69 op 17/01, CB), op 18/01 ten ZO van Domburg (JG, MK) en op 20/01 in de Oude Veerse (1 JW); noordelijk gerichte trek van deze soort werd opgemerkt vanaf de Westkapelse Zeedijk op 10/01 (380 NdS), 17/01 (46 TL) en 23/01 (17 TL) en boven Dishoek op 15/01 (600 JG). Groepjes Toendrarietganzen waren aanwezig ten ZO van Domburg op 18/01 (15 MK, JG) en langs de Oude Veerseweg op 22/01 (7 SL, CB). Hoge aantallen – voor Walcherse begrippen – Brandganzen verpoosden op 22/01 in het Oude Veerseweggebied, met 2200 getelde exemplaren (CB, SL). Hiertussen zat op 22/01 ook een hybride Grauwe Gans x Brandgans (CB, SL); wellicht dezelfde vogel werd 23/01 langs de Van ’t Hoffweg gezien (PB, TL).

Waarnemingen op Walcheren

85 Krakeenden zwommen 22/01 gezamenlijk op het Kanaal door Walcheren t.h.v. de Oude Veerse (CB). Te Westkapelle passeerden op 16, 17 en 18/01 resp. 1, 5 en 2 Grote Zee-eenden (PB, CB, JvdB, TL, PAW). Een hybride Kuifeend x Tafeleend dreef op 21/01 in de Veerse Kreken, alsmede 2 vrouwelijke Toppers (JW).

Leuk was een jagende Ruigpootbuizerd langs de Snouck Hurgronjeweg, westelijk van de Veerse Kreken, op 10/01 (BvdB, JSvD, MvD). Een adulte Slechtvalk zorgde op 22/01 voor een paniekgolf onder het gevogelte in het Zandvoortweggebied (WV). Smellekens jakkerden over het Oranjebos op 10/01 (GG), langs de Westkapelse Zeedijk op 14/01 (vr/onv RS) en door het Oude Veerseweggebied op 23/01 (ad mnl PB, TL).

Het Zandvoortweggebied zorgde op 12/01 weer voor een leuke plevier: een juveniele AMERIKAANSE GOUDPLEVIER (MH). De soort werd tot en met 14/01 onregelmatig gezien in het gebied; vrijwel altijd vergezeld van een grote groep Goudplevieren. Na 14/01 werden de Goudplevieren in het gebied wat mobieler en werd de bewuste vogel alleen nog gezien op 19/01 (PAW). De grootste kans om de grote groep Goudplevieren aan te treffen lijkt in de namiddag te zijn. Op 14/01 werd – in dezelfde groep! – een afwijkende goudplevier gezien, die later – aan de hand van foto’s – kon worden gedetermineerd als een juveniele AZIATISCHE GOUDPLEVIER (LeoB). Helaas bleef het bij deze eenmanswaarneming. De twee ‘kleine goudplevieren’ betroffen resp. het vijfde en zesde geval voor het gebied.

Leuk waren de binnenlandwaarnemingen van een Steenloper langs de Zandvoortweg op 13/01 (JW), 14/01 (TL) en 15/01 (JW). Een groepje van 5 Kemphanen scharrelden 23/01 in het Oude Veerseweggebied (PB, TL). In de Sloehaven foerageerden op 18/01 9 Grutto’s (JW). Witgatjes werden gezien in het Zandvoortweggebied op 15/01 (JHvS), bij Arnemuiden op 17/01 (PB), tussen de Pioniersweg en de Hoge Duvekotsweg bij Grijpskerke op 18/01 (2 JG, MK) en in het slibdepot langs de Oude Veerseweg op 20/01 (3 JW). 11 Houtsnippen werden op 10/01 tijdens hun voedseltrek onderschept bij het Oranjebos (GG).

Ronduit uitzonderlijk was het aantal Grote Jagers die op 16/01 werden geteld te Westkapelle; als gevolg van de stormachtige westenwind vlogen 11 vogels langs de post (PAW). Ook op 10/01 (NdS) en 17/01 (TL) passeerden een exemplaar de post; op laatstgenoemde datum vloog hier ook een ongedetermineerde jager langs (PB e.a.). Ook werden hoge aantallen Drieteenmeeuwen geteld op 16/01 (998, PAW) en 17/01 (1200, TL e.a.). Circa 400 langstrekkende Dwergmeeuwen werden hier geteld op 15/01 (PAW); curieus was de binnenlandse waarneming van een exemplaar bij Nieuwland op 17/01 (PB). Op de Zeedijk huisde op laatstgenoemde datum ook een adulte Geelpootmeeuw (NdS). Alken passeerden Westkapelle op 14/01 (RS) en 17/01 (div.). Een Kleine Alk snorde hier zuidwaarts langs op 14/01 (RS).

In de Veerse Kreken liet zich op 10/01 een IJsvogel zien (BvdB, MvD, JSvD); op 23/01 zat er ook één langs de Oude Veerseweg (PB, TL). Grote Gele Kwikstaarten golfden 10/01 over de Abdij te Middelburg (PB) en 23/01 over de Baaiweg, Westkapelle (TL) en bij het slibdepot in de Oude Veerse (PB, TL). Een Grote Gele Kwikstaart golfde 10/01 over de Abdij in Middelburg (PB); één van de standaard overwinteraars. De Rammekenshoek herbergde op 18/01 een Baardmannetje (JW). Een vrouwelijk Vuurgoudhaantje werd 17/01 opgemerkt bij het Noord-Bolwerk in Middelburg (JW).

Minstens 2 Noordse Kauwen scharrelden op 15/01 langs de Zandvoortweg (JHvS). Een winterse Roek was op 17/01 ter plaatse langs de Blauwpoortseweg te Meliskerke (JG). Leuk waren de 3 Geelgorzen (2 vrouw, 1 man) die 18/01 op aanspoelsel foerageerden in de Sloehaven (JW). Solitaire Sneeuwgorzen stiefelden 13/01 bij ’t Kiek’uus op de Zeedijk van Westkapelle (PAW) en 18/01 op het Nollestrand (JW).

Post Tagged with

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *